Volby 2021

Aktuality

3. 11. 2021 - výborová schůze AMK - zvolen výbor ve složení:

předseda: Ing. Petr Landovský

místopředseda: Martin Rajtora

hospodář: Ing. František Vojna

členové výboru: Daniel Slapnička, Ing. Jan Ullrich, Ondřej Přibyl, Stanislav Nápravník ml.

kontrolní a revizní komise: Mgr. Marcela Bartáková, Ilona Rajtorová, Ing. Lukáš Mikulenka


3. 11. 2021 - výborová schůze VCC - zvolen výbor ve složení:

předseda: Ondřej Přibyl

místopředseda: Daniel Slapnička

členové výboru: Ing. Petr Landovský, Martin Rajtora, Stanislav Nápravník ml., Stanislav Nápravník st., Ondřej Fischer


Ke stažení zápisy a usnesení z mimořádné volební členské schůze AMK Česká brána v ÚAMK a VCC - AMK Česká Brána:


Níže odkazy na kandidátní listiny do řídících orgánů klubu:

Výzva členům klubu k termínu odeslání přihlášek do kandidátních listin - 5. 10. 2021


Dobrý den přejeme všem členům AMK Česká Brána v ÚAMK ,

děkujeme všem, kteří se již přihlásili na kandidátní listiny do voleb jednotlivých orgánů AMK   i VCC Česká Brána. Máme radost, že členové mají zájem pracovat pro klub, ale apelujeme tímto na ostatní členy, kteří váhají s kandidaturou, aby se nebáli přihlásit. Čím více členů bude kandidovat tím lépe! Členská základna si tak bude moci spravedlivě vybrat a zvolit do výborů či revizní komise ty správné, pro klub zapálené členy.

Připomínáme, že uzávěrka pro kandidaturu do výboru AMK, výboru VCC a revizní komise AMK je do této neděle tj. do 10. 10. 2021. Současně připomínáme těm, kteří tak ještě neučinili, aby potvrdili svoji případnou účast na řádné volební členské schůzi, která se koná dne 23. 10. 2021 od 10:00 v restauraci Na Kopečku (Severní Terasa-Kočkov). Svoji účast na naší členské schůzi již potvrdili zástupci ÚAMK pánové Danda a Růžička, podobně také Ing. Šleis a JUDr. Grus, kteří nám pomohou s organizací schůze a budou dohlížet na její transparentnost. Věříme, že účast členské základny našeho klubu bude hojná a těšíme se s Vámi na viděnou.

Stručná informace ke schůzi VCC - AMK Česká Brána svolané předsedou panem Zahrádkou        na dne 25. 9. 2021 - schůze nebyla z důvodu nízké účasti členů usnášeníschopná a po 30 minutách od zahájení byla ukončena.

Závěrem bychom touto cestou rádi poděkovali všem veteránistům, kteří přijeli                      na Svatováclavskou jízdu dne 28. 9. 2021. Počet účastníků nás mile překvapil a věříme, že se Vám naše akce líbila. Pokud si chcete připomenout chvíle strávené se svými veterány a         s ostatními příznivci motorismu, klikněte na odkazy na úvodní stránce.

Ještě jednou všem děkujeme za podporu a těšíme se na setkání na členské schůzi.

Za petiční výbor - Landovský, Přibyl, Slapnička

Upřesnění k vyhlášení volební členské schůze AMK Česká brána v ÚAMK - 20. 9. 2021

Dobrý den přejeme všem členům AMK Česká brána,

vzhledem ke skutečnosti, že se na nás během dnešního dne obrátilo několik členů našeho klubu s dotazem, proč se konají hned dvě členské schůze v rozmezí jednoho měsíce, uvádíme tedy vše na pravou míru.

Jak jsme Vás již v minulosti informovali, jak petiční výbor, převážná část členské základny, tak i prezidium ÚAMK zastává názor, že náš klub v současné době nemá legitimní vedení, neboť volby z dubna tohoto roku jsou neplatné. Proto je třeba uspořádat řádnou volební členskou schůzi, na které proběhnou volby do jednotlivých orgánů AMK Česká brána v ÚAMK tak, jak jsme byli zvyklí volit v minulosti. Současně s volbami do orgánů AMK proběhne i volba nového výboru VCC Česká brána.

Veškeré volby se tak, aby byly v souladu se stanovami ÚAMK, mohou konat pouze na členské schůzi, která se bude konat dne 23. 10. 2021 od 10:00 v restauraci Na Kopečku,  na kterou jste již obdrželi pozvánku během včerejšího dne. Snaha stávajícího výboru AMK    o uspořádání voleb pouze do výboru VCC Česká brána je tak jen dalším porušením platných stanov, s cílem odepřít právo volit a být volen do orgánů AMK Česká brána v ÚAMK!

Současně, v návaznosti na zaslanou pozvánku na volební členskou schůzi AMK Česká brána v ÚAMK, která se koná dne 23. 10. 2021 od 10:00 v restauraci Na Kopečku, Vám       v příloze zasíláme kandidátní listiny pro volby do jednotlivých orgánů našeho klubu. Vyzýváme tímto všechny členy, kteří chtějí být součástí vedení našeho klubu a mají chuť pracovat ve výboru AMK, výboru VCC či v revizní komisi AMK, aby vyplnili příslušnou kandidátní listinu a zaslali ji zpět na naši adresu. Termín uzávěrky kandidátních listin je        10. 10. 2021.

Pouze připomínáme, že dle platných stanov je oprávněn kandidovat do orgánů klubu každý člen starší 18-ti let, jediným omezením je tak skutečnost, že členství v revizní komisi AMK je neslučitelné s členstvím v jakémkoli voleném orgánu AMK.

Myslíme si, že náš klub již ve svých činnostech bohužel poměrně dlouho stagnuje a nikam se neposouvá. Pojďme se tedy společně pokusit vylepšit renomé klubu s tak dlouhou tradicí a úspěchy z minulosti a posuňme AMK Česká brána do 21. století .

Děkujeme všem kandidátům za odvahu vystoupit ze stínu a ochotu pracovat pro klub.

Za petiční výbor - Slapnička, Přibyl, Landovský


Přihlášky na kandidátní listiny do voleb AMK Česká brána

Volby do orgánů AMK Česká brána v ÚAMK - průvodní dopis - 19. 9. 2021

Vážení členové AMK Česká brána,

asi si všichni uvědomujeme, že situace v našem klubu je v současnosti složitá a nepřehledná. Bez ohledu na to, jaký názor každý z Vás zastává, důležitá jsou fakta, která odpovídají realitě současného stavu AMK Česká brána a VCC Česká brána.

Proto zde stručně rekapitulujeme ty nejdůležitější skutečnosti:

  • AMK Česká brána je pobočným spolkem ÚAMK a jako takový je povinen se řídit jeho stanovami.
  • Výboru AMK Česká brána ve složení: Zahrádka, Plíhal, Vlková, Borowczak, Doubek st., Slapnička, Soukup, vypršel v dubnu letošního roku jeho pětiletý mandát.
  • Výboru VCC Česká Brána složení: Zahrádka, Mareš, Slapnička, Nápravník st., Kramář, Fischer, Bauer, také vypršel v dubnu letošního roku jeho pětiletý mandát.
  • V dubnu letošního roku stávající výbor AMK Česká brána zorganizoval členskou volební schůzi AMK, a to formou konference, kdy volil "nové" vedení klubu.
  • V souladu s platnými stanovami pak, ještě v průběhu konání volební konference, vyslovila písemně ve formě petice svůj nesouhlas se způsobem konání volební členské schůze formou konference, více než třetina (93) členů klubu oprávněných volit.
  • Prezidium ÚAMK, také ještě v průběhu konání volební konference, zaslalo stávajícímu výboru AMK Česká brána stanovisko, ve kterém doporučilo okamžité ukončení probíhajících voleb formou konference a uložilo mu povinnost zorganizovat řádnou volební členskou schůzi. To vše v souladu s platnými stanovami ÚAMK.
  • Současný výbor AMK Česká brána doposud nesplnil, a to ani po opakovaných výzvách členské základny, svoji povinnost a nezorganizoval volební členskou schůzi, na které by došlo k vyjasnění současné situace, proběhly by řádné legitimní volby do všech orgánů AMK Česká brána a následně i do výboru VCC Česká brána.

Na základě výše uvedených informací, Vám vážení členové sdělujeme, že využíváme svého práva ke svolání členské schůze (dle §248 a §249 NOZ č. 89/2012 Sb.)

a zveme Vás tímto na ČLENSKOU VOLEBNÍ SCHŮZI AMK ČESKÁ BRÁNA V ÚAMK. Pozvánka tvoří přílohu této zprávy.

Věříme, že máte zájem o dění v klubu a jeho další rozvoj, a proto si najdete čas a schůze se zúčastníte. Účast co nejširší členské základny je dle našeho názoru velice důležitá, bude zde totiž po dlouhé době jedinečná příležitost vše prodiskutovat a vyslechnout si stanoviska všech členů klubu, kteří budou chtít vyjádřit svůj názor. Současně bude možnost zvolit si do vedení AMK i VCC takové členy, kteří budou v budoucnu ochotni pro klub tvrdě pracovat a usilovat o jeho další rozvoj, s ohledem na jeho dlouhou a úspěšnou minulost.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se na setkání s Vámi.

Za petiční výbor: Slapnička, Přibyl, Landovský

Kontakt:

Mob : +420 607 935 307

Email: ceskabrana-testace@seznam.cz

Web: www.veterancarclubustinadlabem.cz

Organizační pokyny:

Občerstvení ve formě obědu je zajištěno podobně jako v minulých letech.

Parkování je zajištěno na parkovišti u Hydrometeorologického ústavu na Kočkově.

Sál bude ozvučen a v případě potřeby bude pořizován videozáznam.

V rámci zajištění objektivity a maximální transparentnosti členské schůze požádali organizátoři o účast:

  • Ing. Zdeňka Šleise (řadový člen AMK) - bude pověřen moderováním členské schůze tak, aby byla zajištěna maximální objektivita diskuse
  • JUDr. Zdeňka Gruse (advokát) - bude dohlížet na legitimitu členské schůze jako takové, dodržování legislativního rámce ČR, a je připraven ke konzultacím se členy AMK
  • Bedřicha Dandu (zástupce ÚAMK) - bude reprezentovat náš nadřazený orgán ÚAMK a dozorovat zejména průběh voleb do jednotlivých orgánů AMK či VCC Česká Brána

O detailnějších či aktuálních informacích k organizaci členské schůze AMK Česká brána v ÚAMK (podmínky pro vstup do sálu - Covid 19, mapka k parkování, výzva k účasti na řízení klubu, kandidátní listiny apod.) 

Důležitá upozornění:

Aby organizace členské schůze proběhla co nejlépe, žádáme tímto členy klubu, aby potvrdili organizátorům zpětným e-mailem přijetí této zprávy, popř. aby rovnou potvrdili svoji účast na členské schůzi AMK Česká brána v ÚAMK. (pokud mail příjemce slouží jako komunikační i pro jiného člena klubu - např. rodinného příslušníka, prosíme o sdělení)

V souvislosti s pandemickou situací Covid 19 v ČR upozorňujeme členskou základnu, že účast na členské schůzi proběhne plně v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními.

Pozvánka na  volební členskou schůzi


Právní stanovisko ke konání volební členské schůze