Dopis členům 9. 8. 2021


Přihláška za člena AMK (ÚAMK): 

Stačí vyplnit jen jednu (jeden člen- jedna přihláška)


    Organizační a jednací řád AMK Česká Brána v ÚAMK:


ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AUTOMOTOKLUBU ČESKÁ BRÁNA V ÚSTÍ NAD LABEM

1

Jednací a organizační řád AMK Česká brána vychází plně ze stanov Ústředního Automotoklubu České republiky. Upřesňuje pouze vnitřní vztahy v AMK Česká brána v Ústí n.L.

2

Organizační struktura klubu

AMK Česká brána ke své činnosti vytváří komise, odbornosti a další skupiny, kterými jsou:

· AMK Česká brána ( sdružuje všechny členy klubu anezařazené členy AMK),

Zřizuje odborné skupiny, kluby, komise, hospodaří s rozpočtem, který vychází z členských příspěvků, dotací a pronájmu zařízení, které jsou majetkem klubu. Pronajímá autokempink a nebytové prostory AMK.

· VCC Česká brána (sdružuje členy a zájemce, majitelé historických vozidel) za účelem sportovního a klubového vyžití

· Sportovní jezdci - motocyklisté (sdružuje zájemce a sportovní jezdce na motocyklech) za účelem provozování sportu, závodů a soutěží

· Sportovní automobily (sdružuje sportovní jezdce automobilových soutěží, závodů) za účelem sportovní činnosti

3

Organizační činnost klubů, komisí a skupin

Výbor AMK Česká brána může zřizovat i další komise, odborné skupiny za účelem zajištění činnosti AMK.

  • Odbornosti, kluby, komise za účelem zajištění své odborné, sportovní a zájmové činnosti si zpravidla zřizují ke své činnosti výbory nebo vedení komisí a to na svých členských schůzích. Jednají samostatně a to v rámci jednacího a organizačního řádu AMK a v rámci stanov ÚAMK

a pravidel AMK Česká brána. Navrhuje zřízení testační komise, která se řídí danými pravidly

a hospodaří podle vypracovaných pravidel výborem AMK.

· Hospodaření klubů, komisí i odborností Hospodaří s rozpočtem přiděleným pro činnost na kalendářní rok, který je součástí rozpočtu AMK Česká brána. Změny v rozpočtu musí být dělány se souhlasem výboru AMK. Vyúčtování přidělených finančních prostředků se provádí průběžně, nejméně za půl roku činnosti a ke konci kalendářního roku. Při ukončených soutěžích, akcích se vyúčtování předkládá výboru AMK do 30 dnů po ukončení akce. Odbornosti (kluby ,komise) nemají právní subjektivitu a nejednají samostatně.

4

Orgány AMK Česká brána (v souladu se stanovami ÚAMK ČR)

· Členská schůze AMK je nejvyšším orgánem. Schází se podle plánu AMK jednou za rok a to zpravidla v jarních měsících. Každá pátá schůze je výroční a volební. 0bsah a povinnosti obsahují stanovy ÚAMK kterými se činnost řídí. Na volební schůzi se volí členové výboru a kontrolní komise AMK.

· Členské schůze klubů, odborností a komisí se svolávají podle potřeby, mohou si

vytvářet výbory, volit vedení. Za svoji činnost se zodpovídají výboru AMK.

5

Výbor AMK Česká brána je orgánem AMK Česká brána v období mezi členskými schůzemi AMK.

Je volen na pět let a schází se jedenkrát za kalendářní měsíc.

Činnost se řídí plně stanovami ÚAMK ČR.

Má zpravidla 7 členů a ze svého středu si volí

předsedu, místopředsedu, hospodáře a další funkcionáře.

Kontrolní komise, která má tři členy a je zvolena na dobu funkčního období výboru AMK

.

Předseda AMK je představitelem AMK a je

oprávněn samostatně jednat a podepisovat jménem AMK Česká brána.

Jednáním za AMK může pověřit i další členy výboru AMK.

6

Hospodaření AMK Česká brána

Zdrojem majetkové podstaty jsou členské příspěvky, sponzorské dary, příspěvky za poskytnuté výhody, dotace, výnosy z reklam, propagace a výnosy z pronajatých nemovitostí.

  • AMK hospodaří se svým majetkem i s majetkem, který mu byl svěřen do správy.
  • Kluby, odbornosti a komise hospodaří s majetkem a finančními prostředky ve spolupráci s výborem AMK, který vede účetnictví za všechny odbornosti
  • AMK je povinen při hospodaření dodržovat obecně právní předpisy

7

Platnost jednacího a organizačního řádu

Tímto jednacím a organizačním řádem se ruší pojem hlavní výbor a struktura AMK Česká brána se řídí podle tohoto jednacího

a organizačního řádu.

Změny a úpravy mohou být prováděny po schválení výboru AMK se souhlasem členské schůze AMK Česká brána.

Tento jednací a organizační řád platí od jeho projednání v souvislosti plánu práce hlavního výboru ze dne 17.12.1993

Nové změny a úpravy jednacího a organizačního řádu AMK byly po schválení výboru AMK odsouhlaseny členskou schůzí 29.3.2014.

Od tohoto data nabývá jednací a organizační řád AMK Česká brána platnost.

Dodatek:

Nové změny a úpravy organizačního a jednacího řádu AMK Česká brána byly po schválení výborem AMK Česká brána, odsouhlaseny členskou schůzí 29.3.2014. Na členské schůzi 19.3.2016 byl přijat nový název klubu: AMK ČESKÁ BRÁNA V ÚAMK, úpravy jsou zapracovány do tohoto organizačního a jednacího řádu AMK Česká brána v ÚAMK.